Grow Your Business

Here you can find insights on Cash Flow Management, Business Financing and eCommerce
Tái khởi động nền kinh tế toàn cầu

Tái khởi động nền kinh tế toàn cầu

Trong những tháng gần đây, dòng hàng hóa qua biên giới quốc tế đã chậm lại đáng kể. Chính phủ tại nhiều quốc gia đã ban hành các chính sách kích cầu kinh tế với mục tiêu khởi động lại nền kinh tế. Những chính sách hỗ trợ này sẽ góp phần giảm nhẹ tác động về kinh tế của Đại dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Tái khởi động nền kinh tế toàn cầu

Tái khởi động nền kinh tế toàn cầu

Trong những tháng gần đây, dòng hàng hóa qua biên giới quốc tế đã chậm lại đáng kể. Chính phủ tại nhiều quốc gia đã ban hành các chính sách kích cầu kinh tế với mục tiêu khởi động lại nền kinh tế. Những chính sách hỗ trợ này sẽ góp phần giảm nhẹ tác động về kinh tế của Đại dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Big Screen

Press Release